รูปภาพของsupport it_department
แบบประเมินคุณภาพภายใน ภาคเรียนที่ 2/2560 (สำหรับครูเท่านั้น)
 

แบบประเมินคุณภาพภายใน ภาคเรียนที่ 2/2560 (สำหรับครูเท่านั้น)

ชุดที่ 1 แบบประเมินด้านคุณภาพผู้เรียน

ชุดที่ 1.1 แบบประเมินด้านคุณภาพผู้เรียน (เฉพาะครูงานทะเบียนวัดผล)

ชุดที่ 2 แบบประเมินด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ชุดที่ 3 แบบประเมินด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ชุดที่ 4 แบบประเมินด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ชุดที่ 5 แบบประเมินด้านอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกสัษณ์ของสถานศึกษา

*** ทำแบบประเมินได้ตั้งแต่ 19 ก.พ. ถึงวันที่ 16 มี.ค. 2561 ***

หมายเหตุ : โปรดศึกษา คำแนะนำข้อมูลผู้ทำแบบประเมิน ที่ส่งให้ทางอีเมล์ให้เข้าใจ ก่อนลงมือทำ