รูปภาพของsupport it_department
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 2560
 
คลิกทำแบบประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
(เฉพาะครูประจำชั้น / ครูที่ปรึกษา เท่านั้น)

** ทำได้ตั้งแต่ 20 ก.พ. 2561 ถึง 20 มี.ค. 2561 **