ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมายของสถานศึกษา

ปรัชญา

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งคริสต์ศาสนามุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมนักเรียนให้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณให้เป็นพลเมืองดี มีประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตอย่างสันติสุขในสังคม


วิสัยทัศน์

School for theFuture

โรงเรียนแห่งอนาคต สร้างคนคุณภาพ เป็นสุภาพบุรุษ บีซีซี

พันธกิจ

1. ผู้เรียนมีประสิทธิผล

2. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

3. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

4. ครูมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคริสต์ศาสนา และมีค่านิยมที่พึงประสงค์

2. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีด้านร่างกาย จิตใจ และมีสุนทรียภาพ

3. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม

4. ผู้เรียน มีความรู้ และ มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับวัย

5. ผู้เรียนมีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก

6. ผู้เรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษบีซีซี

7. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และดำเนินชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

8. ผู้เรียน ครู และบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้เทคโนโลยี ภาษา เพื่อการสื่อสาร และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ

9. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร จัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้

10. ครูจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ และพัฒนาตามศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ